Primair Onderwijs

Doelstellingen

 • KENNIS

De leerlingen:

 • Verwerven kennis over cultureel erfgoed: het gebouw en de historie van de Pater Karel Kapel (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 51 en 52 en 56)
 • Maken kennis met aspecten van het katholieke gedachtegoed uit het Sittard-Geleen rond de 19e, 20e en 21e eeuw (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 38)
 • VAARDIGHEDEN

De leerlingen:

 • Leren informatie te verwerven uit mondelinge en schriftelijke taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling en schriftelijk, gestructureerd weer te geven (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 1),
 • Verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 12),
 • Leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 54),
 • Leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs :55),
 • Leren samenwerken met anderen in de groep.
 • ATTITUDES

De leerlingen:

 • Krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 56),
 • Leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 37)
 • Leren respectvol om te gaan met verschillen in religieuze opvattingen van mensen (zie ook: kerndoelen Primair Onderwijs: 38),
 • Leren te bezinnen op datgene wat hun leven waardevol kan maken.

Vakbereiken

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld (regionale geschiedenis, levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming)
 • Taal
 • Kunstzinnige oriëntatie (handvaardigheid, tekenen, muziek)

Voortgezet Onderwijs – Onderbouw

Doelstellingen

 • KENNIS

De leerling:

 • Leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland (…) (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (E) 43)
 • Leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (D) 35)
 • VAARDIGHEDEN

De leerling:

 • Leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (D) 35)
 • Leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (E) 36)
 • Leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (E) 40)
 • Leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (F) 48)
 • Leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (F) 49)
 • Leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (F) 52)
 • Leert door deel te nemen aan praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (G) 58)
 • ATTITUDES

De leerling:

 • Leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (zie ook: kerndoelen Voortgezet Onderwijs – Onderbouw: (E) 43)

Vakbereiken

 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwelijke vorming
 • Burgerschapsvorming
 • Nederlands
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek